Med najemom

Kaj lahko naredim, če lastnik ne vzdržuje stanovanja?


Lastnik je dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele stavbe v stanju, ki omogoča njihovo normalno uporabo. V primeru opustitve dolžnosti ima najemnik več načinov za vzpostavitev normalne rabe stanovanja in povračilo škode. Način postopanja najemnika je odvisen od vrste napak.

Če so popravila neodložljiva, saj napake ogrožajo življenje in zdravje ljudi ali lahko povzročijo večjo škodo na opremi ali stanovanju, ima najemnik pravico opraviti popravila brez soglasja lastnika. V čim krajšem času po popravilu mora najemnik obvestiti lastnika o popravilu. V tem primeru je najemnik upravičen do povračila stroškov vlaganj zaradi teh popravil.

Najemnik je dolžan lastnika obveščati o stanju stanovanja in morebitnih napakah. Če stanje stanovanja ne omogoča normalne rabe, lahko najemnik PISNO obvesti lastnika stanovanja in se dogovori za načine ter čas popravil. Lastnik mora popravila opraviti v čim hitrejšem času in s čim manj motnjami za najemnika. V primeru, da dela onemogočajo bivanje najemnika, mora lastnik najemniku priskrbeti nadomestne prostore in kriti stroške selitve. Če lastnik tudi po obvestilu odklanja izvedbo popravil, ima najemnik dve možni obliki naslavljanja težav.

Lahko se obrne na stanovanjsko inšpekcijo, ki opravi inšpekcijski nadzor in lastniku izda odločbo o načinu ter časovnem roku vzpostavitve normalne rabe stanovanja. Če lastnik v roku ne izvede popravil, ima najemnik pravico, da sam izvede naročena dela in stroške z obrestmi pobota z manjšim plačilom najemnine. Najemnik ima pravico tudi do povrnitve škode, ki je nastala v času, ko ni mogel normalno uporabljati stanovanja. Poleg tega lahko inšpekcija lastnika zaradi opustitve dolžnosti kaznuje z globo v višini od 500 do 1200 evrov.

Druga možnost pa je, da najemnik od lastnika pridobi soglasje za odpravo napak ali pa za izboljšanje rabe prostorov. Ta se uporablja v primeru, ko bi najemnik želel izboljšati stanje bivanja, čeprav mu stanovanje omogoča normalno rabo. Lastnik ne sme odreči soglasja, če stroške posega nosi najemnik, če posegi ne škodijo interesu lastnika in drugih etažnih lastnikov ter če so posegi skladni s sodobnimi tehničnimi standardi. V primeru, da lastnik ne da soglasja, ga lahko najemnik pridobi prek sodišča. V vsakem primeru pa ima najemnik pravico do povračila stroškov vlaganja ob izselitvi iz stanovanja.

Pri večjih težavah, onemogočeni normalni rabi in neodzivnosti lastnika naj se najemnik obrne na pravno pomoč.
Zakonska podlaga

 1. 10. člen Stanovanjskega zakona (primerno stanovanje)
 2. 92. člen Stanovanjskega zakona (dolžnosti lastnika stanovanja)
 3. 93. člen Stanovanjskega zakona (opustitev dolžnosti lastnika)
 4. 96. člen Stanovanjskega zakona (soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju)
 5. 97. člen Stanovanjskega zakona (kdaj lastnik ne more odreči soglasja za posege najemnika)
 6. 98. člen Stanovanjskega zakona (povrnitev lastnih vlaganj najemnika)
 7. 99. člen Stanovanjskega zakona (popravila in izboljšave v najemnem stanovanju)
 8. 100. člen Stanovanjskega zakona (pravice najemnika stanovanja)
 9. 126. člen Stanovanjskega zakona (ukrepanje inšpekcije, kadar lastnik ne zagotovi popravila v lastnem stanovanju)
 10. 136. člen Stanovanjskega zakona ((pristojnosti občinskega sveta za varstvo pravic najemnikov)
 11. 168. člen Stanovanjskega zakona (kazni)


Nazaj na seznam vseh odgovorov

Ti je rešitev pomagala? Pokaži nam.