Med najemom

Ali lahko lastnik prepove sprejemanje obiskov?


Ne, razen v primeru, da sta se lastnik in najemnik tako dogovorila v najemni pogodbi, v kateri sta določila način uporabe stanovanja. Če v najemni pogodbi način rabe ni natančneje opredeljen, ima najemnik možnost, da stanovanje uporablja prosto, a skladno z načelom “normalne rabe”, hišnim redom stavbe, v kateri prebiva, in drugimi določili najemne pogodbe. V primeru, da raba ni definirana, lahko najemnik sprejema obiske, organizira druženja, ima domačo žival, kadi in podobno. Mora pa biti pozoren, da lahko raba, ki odstopa od običajne rabe (kajenje, posedovanje domačih živali …), vodi v zadržanje varščine s strani lastnika, če je obraba stanovanja in opreme zaradi tega precejšnja.

Če se najemnikova raba spremeni (dobi domačo žival, sprejema več obiskov …), najemodajalec naknadno ne sme samovoljno spreminjati pogodbe ali od najemnika terjati, da pristane na njeno spremembo. Ravno tako spremenjena raba, ki ni neskladna z določili najemne pogodbe, ne sme biti razlog za njeno odpoved.


Nazaj na seznam vseh odgovorov