Med najemom

Katere stroške mora plačevati najemnik?


Če v pogodbi ni drugače navedeno, bremenijo najemnika samo stroški obratovanja, medtem ko lastnika bremenijo stroški upravljanja, rezervnega sklada, vodenja rezervnega računa, zavarovanja skupnih prostorov in stanovanja, manjših popravil na stavbi ter drugih vzdrževalnih del.

Če pogodba ne določa drugače, mora najemnik tako plačevati lastne obratovalne stroške, kot so stroški elektrike, ogrevanja, odvoza smeti, vode, interneta in pa obratovalne stroške, povezane s skupnimi prostori (elektrika, čiščenje, ogrevanje, voda), hišniška opravila ter deratizacijo.

Lastnik lahko v skladu z zakonodajo zahteva plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Če v pogodbi ni dogovorjeno drugače, stroški nadomestila bremenijo neposrednega uporabnika nepremičnine, torej najemnika in uporabnika stanovanja.

Ker pa je NUSZ nekakšen približek nepremičninskega davka, ki naj bi obdavčil premoženje lastnikov, ni pravično, da sedanja ureditev bremeni najemnika in bi jo bilo zato treba spremeniti.


Zakonska podlaga

  1. 24. člen Stanovanjskega zakona (izvrševanje pravic najemnika)
  2. 25. člen Stanovanjskega zakona (redno upravljanje)


Nazaj na seznam vseh odgovorov