Med najemom

Kako prodaja stanovanja vpliva na moje najemno razmerje?


Menjava lastništva stanovanja ne vpliva na najemno razmerje in na veljavnost najemne pogodbe. Novi lastnik ne sme samovoljno prekiniti najemne pogodbe ali spremeniti njenih določil (višina najemnine, dolžina najema …). Ravno tako začetek prodaje stanovanja ne sme biti izgovor za prekinitev najemne pogodbe ali spreminjanje njenih določil.

Delna izjema je poplačilo terjatve s prodajo zastavljene nepremičnine, na katero je vpisana hipoteka, vendar še to le v primeru, ko je najemno razmerje sklenjeno po vpisu hipoteke. V tem primeru lahko kupec nepremičnine iz postopka poravnave terjatev najemno pogodbo odpove z enomesečnim odpovednim rokom.

Če najemna pogodba ne določa drugače, ima v času postopka prodaje najemnik še vedno popolno posest nad stanovanjem in lastnik(oziroma prodajalec) ne sme samovoljno odločati o številu ter načinih ogleda stanovanja. Za organizacijo ogledov in vstop agenta ali bodočih kupcev mora lastnik pridobiti soglasje najemnika, ki pa mu ga ta ni dolžan dati. Odrekanje ogledov tudi ne sme biti razlog za odpoved najemnega razmerja ali druge oblike sankcij. Najbolje je, da se najemnik in lastnik v času procesa prodaje stanovanje dogovorita o postopkih ogledov, ki ne posegajo pregrobo v pravice najemnika do zasebnosti in posedovanja stanovanja.Zakonska podlaga

  1. 107. člen Stanovanjskega zakona (posledice spremembe lastninske pravice na stanovanju)
  2. 153. člen Stvarnopravnega zakonika (Poplačilo iz hipoteke)


Nazaj na seznam vseh odgovorov