Med najemom

Imam težave s plačevanjem najemnine. Kaj lahko naredim?


Za pomoč pri plačevanju najemnine ali pokrivanju življenjskih stroškov imajo najemniki naslednje možnosti:

1) Subvencija tržne najemnine

Najemnik tržnega stanovanja, ki izpolnjuje določene dohodkovne in premoženjske kriterije, je upravičen od subvencije tržne najemnine. Do subvencije je upravičen najemnik, ki v lasti nima primernega stanovanja, je državljan Slovenije, njegovi dohodki in premoženje pa ne presegajo cenzusa, določenega z zakonom in razpisi za dodelitev neprofitnega stanovanja. Subvencijo najemnine izplačuje občina STALNEGA prebivališča najemnika in to ne glede na to, v kateri občini ta najema (primer: stalnemu prebivalcu občine Nazarje bi subvencijo tržne najemnine v Ljubljani plačevala občina Nazarje). To je pomembno, saj je eden izmed pogojev dodelitve subvencije tudi umestitev na prednostno listo na razpisu za neprofitna stanovanja, če ga je občina najemnikovega stalnega prebivališča razpisala pred manj kot enim letom. Zato so pogoji za dodelitev subvencije različni:

  • če je bil razpis za neprofitna stanovanja v občini stalnega prebivališče pred manj kot enim letom, je pogoj za pridobitev subvencije uvrstitev na prednostno listo na zadnjem razpisu;
  • če je bil zadnji razpis v občini stalnega prebivališča pred več kot enim letom, se upošteva kriterije tistega razpisa in preveri, ali bi najemnik sodil na prednostno listo;
  • če občina stalnega prebivališča ni izdala razpisa za neprofitna stanovanja, se upoštevajo kriteriji, ki so definirani v zakonu.

Višina subvencije je odvisna od dohodka gospodinjstva in lege, velikosti ter kakovosti stanovanja. Subvencija se dodeli za eno leto oziroma do poteka najemne pogodbe. Znesek subvencije se nakazuje lastniku, ki najemniku za ustrezen znesek zmanjša najemnino.

Vlogo za ta postopek se odda na pristojnem centru za socialno delo ali na spletu.


2) Izredna denarna pomoč

V primeru izrednih življenjskih dogodkov, ki so nastali iz razlogov, na katere najemnik ne more vplivati (izguba zaposlitve, smrt v družini, naravne nesreče, povečani življenjski stroški …) in so ga potisnili v stanje materialne ogroženosti, lahko najemnik zaprosi za izredno denarno socialno pomoč. Ta se izplača za poravnavanje točno določenih življenjskih stroškov in lahko z njo najemnik pokrije tudi stroške najemnine.

Več o vlogi lahko prebereš tukaj.


3) Pomoč za študente

Študenti Univerze v Ljubljani se lahko za pomoč obrnejo na fundacijo Študentski tolar, ki redno objavlja razpise za pomoč posameznikom v stistki.


4) Enkratna denarna pomoč občin

Za socialno ogrožena gospodinjstva, ki ne morejo kriti življenjskih stroškov, je v okviru posameznih občin predvidena pomoč v obliki enkratne denarne pomoči. Pogoj pridobitve pomoči je stalno prebivališče v posamezni občini, zato naj se najemniki obrnejo na občino STALNEGA prebivališča.

Povezave do vloge za večje občine:


5) Razpisi za neprofitna stanovanja

Dostop do neprofitnega najemnega stanovanja, ki ga oddaja lokalni ali državni stanovanjski sklad, lahko predstavlja trajno rešitev stanovanjskega vprašanja. A ker je Slovenija vse od osamosvojitve zanemarjala stanovanjsko področje in je v 90-ih letih razprodala velik delež najemnih stanovanj, je neprofitnih stanovanj izjemno malo, razpisi za njihovo dodelitev pa so redki. Na spletnih mestih stanovanjskih skladov spremljajte objavo razpisov, ki običajno potekajo vsaki dve leti.

Pogoj za dodelitev stanovanja je stalno prebivališče v občini, kjer deluje sklad (izjema je Stanovanjski sklad Republike Slovenije), nerešeno stanovanjsko vprašanje, dohodkovni in premoženjski kriteriji ter drugi pogoji, določeni z vsakokratnim razpisom.


Nazaj na seznam vseh odgovorov

Ti je rešitev pomagala? Pokaži nam.